กิจกรรม

การจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี

โครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี

ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2556 และวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

8

สรุปผลการประเมินรวมทั้งโครงการได้ผลค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก คือ 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.82