กิจกรรม

การจัดประชุมของสำนักงานอธิการบดี

the_lost_butterflies_by_haunted_shadows17 resize3

การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จะประชุมทุกไตรมาส คือ (กรกฎาคม  ตุลาคม  มกราคม  เมษายน) โดยใช้ปีการศึกษาเป็นหลัก … (อ่านต่อ)เนื่องจากวาระการประชุมส่วนใหญ่เป็นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งกำหนดดังนี้

คณะกรรมการ

ช่วงเดือน

สัปดาห์ที่

วัน

ประจำสำนักงานอธิการบดี

ก.ค., ต.ค., ม.ค., เม.ย.

วันพฤหัสบดี

ประกันคุณภาพ ประจำสำนักงานอธิการบดี

ก.ค., ต.ค., ม.ค., เม.ย.

วันพฤหัสบดี

และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเสนอวาระการประชุมจากหน่วยงาน ซึ่งอาจมีวาระเร่งด่วน

 

 

มติ : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๖ (วาระที่ ๖.๑)