กำหนดการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ครั้งที่๑ วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น

ครั้งที่๒ วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี เวล่า ๑๓.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *