วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานชั้นนำในการบริหารจัดการองค์กร  และประสานพันธกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา

สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร

ปณิธาน

มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1. ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

2. บริหารจัดการองค์กร  และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ค่านิยม

บริการด้วยความเต็มใจ  ใส่ใจคุณภาพ   (update)

หมายเหตุ  :  ข้อมูลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/55 วันที่ 19 ม.ค. 55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *