วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานชั้นนำในการบริการจัดองค์กรและประสานพันธกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา

สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร

ปณิธาน

มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1. ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

2. บริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *