ประจำปีการศึกษา 2559

เป้าหมายคุณภาพ สอ.ประจำปีการศึกษา 2559 แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 คู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2559 Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปีการศึกษา 2558  ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล  เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2559 ตารางผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559 (ส่วนที่ 3 ส่วนการประเมินตนเอง) ตัวบ่งชี้หลัก ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รายงานการประเมินตนเอง SAR … Continue reading ประจำปีการศึกษา 2559