ผู้บริหารและบุคลากร

Picture1.1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เบอร์ติดต่อ 02-665-3888 ต่อ 6023

E-Mail: Srichan.t@rmutp.ac.th
Picture2.1นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์ตา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานสารบัญ

เบอร์ติดต่อ 02-665-3888 ต่อ 6023

E-Mail : Nampung.w@rmutp.ac.th
Picture3.1นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานวางแผนและงบประมาณ

เบอร์ติดต่อ 02-665-3888 ต่อ 6023

E-Mail : thanasit.c@rmutp.ac.th
Picture4.1นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต

ตำแหน่งเจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

เบอร์ติดต่อ 02-665-3888 ต่อ 6023

E-mail : Oraphun.c@rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *