ประจำปีการศึกษา 2553

  1. แนวทางแก้ไขปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2552
  2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ
  3. เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2553
  4. รายงานการประเมินตนเอง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2553
  5. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี โดยผู้ตรวจประเมินภายนอก


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *